مفاصاحساب مالیاتی

📗 قانون مالیاتهای مستقیم  مفاصاحساب مالیاتی 📖 ماده ۲۳۵ ق.م.م : اداره امور مالیاتی مكلف است نسبت به مؤدیانی كه بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداكثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم كند…

FATF خوب یا بد

FATF خوب یا بد FATF برای خود بحث های متنوعی دارد. شاهد آن بودیم که آمریکا تحریم های زیادی را بر علیه ایران اعمال کرده و همچنین از برجام بیرون آمده است. با توجه به این اتفاقات، پیوستن به FATF هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. اولین بار سال 2009 بود که…