خدمات ارزش افزوده و خدمات تامین اجتماعی

خدمات تامین اجتماعی

  1. اخذ مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی در رابطه با قراردادهاخدمات و مشاوره در زمینه حسابرسی بیمه ای و بازرسی از دفاتر قانونی

  2. آموزش و ارائه راهکار ها به کارفرمایان برای تنظیم صحیح درج مبالغ مشمول بیمه در لیست ها و سایر مسائل مربوط به سازمان تامین اجتماعی که به نحوی به پرداخت های بیمه مربوط می شود که این موضوع در شرکتها و صنایع بزرگ از لزومات می باشد و در قراداد های پیمانکاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

  3. انجام امور ضروری بیمه شدگان و کارفرمایان مربتط با سازمان تامین اجتماعی

  4. مشاوره در تمامی زمینه های مرتبط با سازمان تامین اجتماعی

  5. بررسی درستی محاسبات بنا به اعلام بدهی ها و اوراق مطالباتی که شعب سازمان تامین اجتماعی برای کارفرمایان ارسال می کنند.

  6. بر عهده کرفتن وکالت کارفرما در مجامع قانونی سازمان تامین اجتماعی

  7. بررسی قراردادها و پروژه های پیمانی، ارائه خدمات مشاوره ای قبل و بعد از عقد قرارداد پیمانکاری با محوریت بیمه سازمان تامین اجتماعی

  8. پیگیری پرونده های مرتبط با تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری در مواردی که رسیدگی صورت گرفته در هیت های داخلی سازمان تامین اجتماعی که مورد رضایت کارفرما نبوده است

خدمات ارزش افزوده